2019-ലെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളോട് 99% വരെ അടുത്ത് വിമാന യാത്രാ ഡിമാൻഡ്: ഐഎടിഎ റിപ്പോർട്ട്

2019-ലെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളോട് 99% വരെ അടുത്ത് വിമാന യാത്രാ ഡിമാൻഡ്: ഐഎടിഎ റിപ്പോർട്ട്
ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (ഐഎടിഎ) 2023 നവംബറിലെ എയർ ട്രാവൽ പ്രകടനത്തിന്റെ ഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടു, വിമാന യാത്രയുടെ ആവശ്യകത 2019-ലെ സ്ഥിതിയുടെ 99 ശതമാനം ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.2022 നവംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2023 നവംബറിലെ മൊത്തം ട്രാഫിക് (റവന്യൂ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്ററുകളിലോ ആർപികെക