യുവാക്കളോടുള്ള നിരാകരണ മനോഭാവം പഴയ തലമുറ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്: പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ പ്രൊഫസർ ദിലീപ് മേനോൻ

യുവാക്കളോടുള്ള നിരാകരണ മനോഭാവം പഴയ തലമുറ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്: പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ പ്രൊഫസർ ദിലീപ് മേനോൻ
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള സമ്മർദപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആഴത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ യുവാക്കളോടുള്ള നിരാകരണ മനോഭാവം പഴയ തലമുറ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ പ്രൊഫസർ ദിലീപ് മേനോൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളേക്കാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഉള