2023-ൽ 15.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച് ഷാർജ എയർപോർട്ട്

2023-ൽ 15.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച് ഷാർജ എയർപോർട്ട്
ഷാർജയിലെ അൽ മദാമിലെ ബുഹൈസ് ജിയോളജി പാർക്കിൽ നടന്ന വാർഷിക എയർപോർട്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഷാർജ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി 2023-ലെ പ്രകടന ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എയർപോർട്ട് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 2023-ൽ 15.3 ദശലക്ഷത്തിലെത്തി, 2022-ൽ ഇത് 13.1 ദശലക്ഷമായിരുന്