9-ാമത് ഖോർഫക്കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് ജനുവരി 20-ന് ആരംഭംകുറിക്കും

9-ാമത് ഖോർഫക്കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് ജനുവരി 20-ന് ആരംഭംകുറിക്കും
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഖോർഫക്കാൻ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഒമ്പതാമത് പതിപ്പ് ജനുവരി 20-ന് ആരംഭിക്കും.സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഷാർജയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക ഉത്സവത്തിന്റെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പിൽ, നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്