2024-ൽ 5 ശതമാനം യുഎഇ ജിഡിപി വളർച്ച പ്രവചിച്ച് എസ്&പി

2024-ൽ 5 ശതമാനം യുഎഇ ജിഡിപി വളർച്ച പ്രവചിച്ച് എസ്&പി
യുഎഇയുടെ ജിഡിപി 2024-ൽ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2.8 ശതമാനം വളർച്ചയും മറികടന്ന് 5 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പുവർസ് ഗ്ലോബൽ റേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പുവർസ് ഗ്ലോബൽ റേറ്റിംഗിലെ കോർപ്പറേറ്റ് റേറ്റിംഗുകളുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡ