മികച്ച ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതാണ് ‘വേൾഡ്സ് കൂളസ്റ്റ് വിന്‍റർ’ കാമ്പയിൻ: മന്ത്രിമാർ

മികച്ച ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതാണ് ‘വേൾഡ്സ് കൂളസ്റ്റ് വിന്‍റർ’ കാമ്പയിൻ: മന്ത്രിമാർ
ആഗോള ടൂറിസത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ‘വേൾഡ്സ് കൂളസ്റ്റ് വിന്‍റർ’ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ നാലാം സീസൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎഇ മന്ത്രിമാരും പ്രാദേശിക, ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.‘അവിസ്മരണീയമായ കഥകൾ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്