ഇന്‍റർസെക് 2024 മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഇന്‍റർസെക് 2024 മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ദുബായ് പോർട്ട് ആൻഡ് ബോർഡേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഇന്ന് സുരക്ഷ, ഭദ്രത, അഗ്നി സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരമേളയായ ഇന്റർസെക് 2024 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഇവന്റിന്റെ 25-ാമത് പതിപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റർസെക് 2024, ജനുവരി 18 വരെ ‘കാല