റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, റീട്ടെയിൽ, പാചക മേഖലകളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള കുടുംബ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, റീട്ടെയിൽ, പാചക മേഖലകളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള കുടുംബ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
ഷാർജ, 2024 ജനുവരി 19,(WAM)--ഷാർജ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സെൻ്റർ 2024 ഫെബ്രുവരി 3-4 തീയതികളിൽ ഷാർജ റിസർച്ച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ പാർക്കിൽ ഷാർജ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ (എസ്ഇഎഫ്) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഔവർ ഷെയർഡ് ക്യാൻവാസ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ നാല് പയനിയർ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനാത