പുതു തലമുറയിലെ സംരംഭകർക്ക് പ്രചോദനമേകി ഹത്തയുടെ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനം

പുതു തലമുറയിലെ സംരംഭകർക്ക് പ്രചോദനമേകി ഹത്തയുടെ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനം
ആകർഷകമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിനും മനോഹരമായ ജീവിതശൈലിക്കും പേരുകേട്ട ഹത്ത, സമഗ്രമായ വികസന പദ്ധതിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലാണ്.വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ, പ്രദേശത്തിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം രൂപപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്