ജുഡീഷ്യൽ തർക്ക പരിഹാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച് ധനകാര്യമന്ത്രാലയം

ജുഡീഷ്യൽ തർക്ക പരിഹാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച്  ധനകാര്യമന്ത്രാലയം
തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ജുഡീഷ്യൽ നടപടികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നൂതനവും വിപുലമായതുമായ ആഗോള സമ്പ്രദായങ്ങളും ബദൽ മാർഗങ്ങളും യുഎഇ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം 'സഹകരണ തർക്ക പരിഹാര പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക്' എന്ന പേരിൽ ഇന്നലെ ദുബായിൽ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു.ജുഡീഷ്യൽ നടപടിക്രമങ്ങളും ആവശ്യകതകളും ലഘൂകരിക്കാനും അനുബന്ധ നേട്ടങ്ങളും