അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം, രാജ്യത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയാൽ ശ്രദ്ധേയമായി യുഎഇയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു പ്രധാന വക്താവും പിന്തുണക്കാരനും എന്ന നിലയിൽ  ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് യുഎഇയുടെ  വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ.സാംസ്കാരികവും മാനുഷികവുമായ ദൗത്യത്തിൽ വേരൂന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനുമുള്ള അടിസ്ഥ