യുഎംഇഎക്സ്, സിംടെക്സ് വിജ്ഞാന പങ്കാളിയായി ഇസിഎസ്എസ്ആർ

യുഎംഇഎക്സ്, സിംടെക്സ് വിജ്ഞാന പങ്കാളിയായി ഇസിഎസ്എസ്ആർ
വിദഗ്‌ധ വൈദഗ്‌ധ്യമുള്ള ദേശീയ ഇവന്‍റുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, എഐ എന്നീ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സംഭവവികാസങ്ങളോടും ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകളോടും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള താൽപ്പര്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അൺമാൻഡ് സിസ്റ്റം എക്സിബിഷനിലും (യുഎംഇഎക്സ്) സിമുലേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് എക്സിബിഷനില