സിറിയയിലെ മാനുഷിക, വികസന സംരംഭങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി ഇആർസി

സിറിയയിലെ മാനുഷിക, വികസന സംരംഭങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി ഇആർസി
ലതാകിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഭൂകമ്പ ദുരിതബാധിതർക്ക് ശൈത്യകാല സഹായം വിതരണം ചെയ്തും മാനുഷിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയും എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് (ഇആർസി) സിറിയയിലെ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാനുഷികവും വികസനപരവുമായ പരിപാടികളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്.സിറിയയിലെ തങ്ങളുടെ