യുഎംഇഎക്സ്, സിംടെക്സ് 2024 ആറാം പതിപ്പ് സമാപിച്ചു

യുഎംഇഎക്സ്, സിംടെക്സ് 2024 ആറാം പതിപ്പ് സമാപിച്ചു
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎഇയുടെ പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ ഏറ്റെടുക്കൽ അതോറിറ്റിയായ തവാസുൻ കൗൺസിൽ 2.932 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹത്തിൻ്റെ 18 ഇടപാടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ യുഎംഇഎക്സ്, സിംടെക്സ് 2024-ൻ്റെ ആറാം പതിപ്പ് ഇന്നലെ സമാപിച്ചു.പ്രദർശനത്തിന്‍റെ അവസാന ദിനത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു വേണ്