യുഎംഇഎക്സിൽ കമ്പനിയുടെ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഹൗബാര ഡിഫൻസ് ആന്‍റ് സെക്യൂരിറ്റി

യുഎംഇഎക്സിൽ കമ്പനിയുടെ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഹൗബാര ഡിഫൻസ് ആന്‍റ് സെക്യൂരിറ്റി
ഹൗബാര ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി അതിന്റെ അൺമാൻഡ് സംവിധാനങ്ങൾ, പരിശീലന പരിഹാരങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ശ്രേണി യുഎംഇഎക്സ് 2024 എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. “എംജിഇ, ക്വിൻടിക്യു എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ ഹൗബാര, ശാസ്ത്ര, പ്രതിരോധ പരിഹാരങ്ങളുടെ മുൻനിര ദാതാവാണ്. എക്‌സിബിഷനിലെ ഞങ്ങളുടെ