യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം ഗാസയിലെ എമിറാത്തി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിച്ചു

യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം ഗാസയിലെ എമിറാത്തി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിച്ചു
ഗാസ, 2024 ജനുവരി 26,(WAM)--ഗാസ മുനമ്പിലെ അഭയാർത്ഥികളായ  പലസ്തീൻ  ജനതയുടെ  ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വൈദ്യചികിത്സയും പ്രഥമശുശ്രൂഷാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിനുമായി യുഎഇ ഗാസ മുനമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ  എമിറാത്തി മെഡിക്കൽ പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശിച്ചു.ഡോ.നൂറ ഖമീസ്