ആഗോള ഫെർട്ടിലിറ്റി പാർട്‌ണേഴ്‌സിൽ 34.3% ഓഹരികൾ നിക്ഷേപിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ്‌സ്

ആഗോള ഫെർട്ടിലിറ്റി പാർട്‌ണേഴ്‌സിൽ 34.3% ഓഹരികൾ നിക്ഷേപിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ്‌സ്
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉടനീളമുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി, പ്രത്യുൽപ്പാദന ജനിതക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രമുഖ ശൃംഖലയായ ഗ്ലോബൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി പാർട്‌ണേഴ്‌സിൽ (ജിഎഫ്‌പി) ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് 34.3 ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഓഹരി നിക്ഷേപിച്ചു. മെനയിൽ ഉടനീളമുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി, വനിതാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതി