സേവന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊതുജീവിതത്തിൽ റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിച്ച് യുഎഇ

സർവ്വ മേഖലകളിലും സേവന കാര്യക്ഷമതയും ബിസിനസ്സ് വികസനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് റോബോട്ടിക്‌സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, യുഎഇയിലെ പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് റോബോട്ടുകൾ കൂടുതലായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും എളുപ്പത്തിലു