എയർ കാർഗോ ഡിമാൻഡ് ഡിസംബറിൽ 10.8% വർദ്ധിച്ചു, 2022 ലെവലിന് സമീപം 2023 അവസാനിക്കും: അയാട്ട

ജനീവ, 2024 ജനുവരി 31,(WAM)--സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ നാലാം പാദ പ്രകടനത്തോടെ എയർ കാർഗോ ഡിമാൻഡ് 2023 ൽ വീണ്ടും ഉയർന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആഗോള വിമാന ചരക്ക് വിപണികൾക്കായുള്ള ഡാറ്റ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (അയാട്ട) പുറത്തുവിട്ടു. മുഴുവൻ വർഷത്തെ ആവശ്യം 2022