അറബ് ഹെൽത്ത് 2024-ൽ അൽഹോസ്ൻ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ മൊഹാപ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു

അറബ് ഹെൽത്ത് 2024-ൽ അൽഹോസ്ൻ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ മൊഹാപ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 31,(WAM)--2024 ജനുവരി 29 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 1 വരെ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൽ നടന്ന അറബ് ഹെൽത്ത് 2024-ൽ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ ആപ്ലിക്കേഷനായ "അൽഹോസ്ൻ" അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (മൊഹാപ്) പ്രദർശിപ്പിച്ചു. യുഎഇയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തു