ഈജിപ്ത് പലിശ നിരക്ക് 200 ബിപിഎസ്

കെയ്‌റോ, 1 ഫെബ്രുവരി 2024 (WAM)-- ഈജിപ്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രികൊണ്ട് 200 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകൾ (ബിപിഎസ്) ഉയർത്തി.“ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ, മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എംപിസി) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്ക്, ഓവർനൈറ്റ് ലെൻഡിംഗ് നിരക്ക്, പ്രധാന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്ക്