എൻടിഡികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗോള സംരംഭത്തിന് ശക്തിപകർന്ന് യുഎഇ

ആഗോളതലത്തിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ എന്ന നിരക്കിൽ 1.6 ബില്യണിലധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന നെഗ്ലറ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ രോഗങ്ങൾ (എൻടിഡി) അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗോള നീക്കത്തിൽ യുഎഇ അതിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളുമായി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അധഃസ്ഥിത രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള