വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരണയും അനുകമ്പയും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഉന്നത സമിതി

വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരണയും അനുകമ്പയും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഉന്നത സമിതി
മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അന്തർദേശീയ ദിനം ഒരു വഴികാട്ടിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന മാനവിക സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരണയും അനുകമ്പയും ഐക്യവും വളർത്തുന്നതിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നതായി ഹയർ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി (HCHF) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഗൈത്ത് പ്രസ്താവിച്ചു."ഇന്ന്, മനുഷ്യ സാഹ