ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ: ഡബ്ല്യുജിഎസ് കൂട്ടായ പുരോഗതിക്കായി സംരംഭകരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ: ഡബ്ല്യുജിഎസ് കൂട്ടായ പുരോഗതിക്കായി സംരംഭകരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 6,(WAM)-- സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പരിഹാരങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാങ്കേതിക നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വേദിയൊരുക്കുകയാണ് ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ (ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024) ഭാഗമായി നടക്കുന്ന 'ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ ഫോറം'