കാട്ടുതീയുടെ ഇരകളായ ചിലിയൻ ജനതക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച് യുഎഇ

നിരവധി പേരുടെ മരണങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ഇടയാക്കിയ വാൽപാറൈസോ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീയുടെ ഇരകളായ ചിലി ജനതക്ക് യുഎഇ അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിച്ചു.ചിലിയിലെ സർക്കാരിനോടും ജനങ്ങളോടും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ പരിക്കേറ്റ എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നു