വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും ആഗോള മാതൃകയായി രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ ദർശനം രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചു: നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്

വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും നല്ല മാറ്റത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനുമായി യുഎഇയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി സന്ദൂഖ് അൽ വതൻ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പരിപാടികളിലൂടെയും സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഹി