ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാവി: ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും

അബുദാബി, ഫെബ്രുവരി 9, 2024 --  സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും പൊതുജനാരോഗ്യ നയങ്ങളും സാങ്കേതിക നവീകരണങ്ങളും വഹിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, 'ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാവി'ക്കായി സുസ്ഥിരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത