തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭീകര സംഘടനകൾ നടത്തിയ സൈബർ ആക്രമണത്തെ സൈബർ എമർജൻസി സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തി: യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ

രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനവും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭീകര സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ ദേശീയ സൈബർ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചുവെന്ന് യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളുമായും സഹകരിച്ച് സൈബർ എമർജൻസി സംവിധാനങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി സജീവമാക്കിയതായി കൗൺ