ഭാവി കോപ് പ്രസിഡൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 'ദി കോപ് പ്രസിഡൻസി ട്രോയിക്ക' തുടക്കമിട്ട് കോപ്28

ഭാവി കോപ് പ്രസിഡൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 'ദി കോപ് പ്രസിഡൻസി ട്രോയിക്ക' തുടക്കമിട്ട് കോപ്28
കോപ്29, കോപ്30 എന്നിവയുടെ ആതിഥേയരായ അസർബൈജാൻ, ബ്രസീൽ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് 'ദി കോപ് പ്രസിഡൻസി ട്രോയിക്ക' എന്ന പേരിൽ  ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. കോപ് പ്രസിഡൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും തുടർച്ചയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, യുഎന്നിന്റെ  'മിഷൻ 1.5°C' ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.ലോകം ന