സ്‌മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ വാഹനങ്ങളിലൂടെ കരയിലും കടലിലും വായുവിലുമുള്ള ദൂരം യുഎഇ കുറയ്ക്കുന്നു

അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 12,(WAM)--2026-ൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന എയർ ടാക്സി സർവീസിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരീക്ഷണങ്ങൾ ദുബായിൽ ആരംഭിച്ചതോടെ, കര, കടൽ, വ്യോമ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്‌മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ യുഎഇ ഒരു മുൻനിരരാഷ്ട്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു.ദുബായി