ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം: ഭാവിയിലേക്കുള്ള അറബ് തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു സ്തംഭം

അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു സമൂഹം, അഭിലാഷം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി ആരംഭിച്ച അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭമാണ് ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം. ഇതിൽ സൗദി വിഷൻ 2030, ഈജിപ്ത് വിഷൻ 2030, ജോർദാൻ 2025, ഒമാൻ