ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: സിംബാബ്‌വെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: സിംബാബ്‌വെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ആഫ്രിക്കൻ ജനതക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റിൽ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024-ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോക ഗവൺമെൻ്റുകളോട് സിംബാബ്‌വെയിലെ ഉന്നത, തൃതീയ വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്ര സാങ്ക