യുഎഇ-ഇന്ത്യ സിഇപിഎ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃക: അൽ സെയൂദി

സുസ്ഥിര വികസനവും പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങളും കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മാതൃക രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യുഎഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ.താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി പ്രശംസിച്ചു. സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം (സിഇപിഎ) ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎഇ-ഇ