നേതൃത്വ പിന്തുണയാൽ യുഎഇ-ഇന്ത്യ ബന്ധം തുടർച്ചയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു: സുഹൈൽ അൽ മസ്‌റൂയി

നേതൃത്വ പിന്തുണയാൽ യുഎഇ-ഇന്ത്യ ബന്ധം തുടർച്ചയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു: സുഹൈൽ അൽ മസ്‌റൂയി
മൂല്യങ്ങളും പരസ്പര താൽപര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ യുഎഇയുടെ പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി സുഹൈൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ