ആഗോള കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനം ദുർബല രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഫണ്ട് ലാഭിക്കും: സീഷെൽസ് രാഷ്‌ട്രപതി

ആഗോള കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനം ദുർബല രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഫണ്ട് ലാഭിക്കും: സീഷെൽസ് രാഷ്‌ട്രപതി
വികസനത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ ദുർബല രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സീഷെൽസ് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് വേവൽ രാംകലവൻ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട്  പറഞ്ഞു.വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്‌വമനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുട