ഷാർജ മ്യൂസിയം അതോറിറ്റി 'യുഎഇ ഇന്നൊവേറ്റ്‌സ് 2024'ൽ പങ്കെടുക്കുന്നു

പുതുമ, സർഗ്ഗാത്മകത, ദർശന ബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയായ യുഎഇ ഇന്നൊവേറ്റസ് 2024-ൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഷാർജ മ്യൂസിയംസ് അതോറിറ്റി (എസ്എംഎ).2015-ൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പരിപാടി, എമിറേറ്റിനെ ഒരു ആഗോള സാംസ്കാരിക ദീപസ്തംഭമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാംസ്കാ