സൈബർ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്: യുഎഇ

സൈബർ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്: യുഎഇ
വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ആശ്രിതത്വത്തിനും ഒപ്പം സൈബർ സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ സൈബർ സുരക്ഷ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംര