രാജ്യത്തെ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരം, അളവുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം നടപ്പാക്കുന്നത് യുഎഇ മന്ത്രിസഭ മാറ്റിവച്ചു

രാജ്യത്തെ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരം, അളവുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം നടപ്പാക്കുന്നത് യുഎഇ മന്ത്രിസഭ മാറ്റിവച്ചു
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 18,(WAM)-- ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരവും അളവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കാൻ യുഎഇ മന്ത്രിസഭായോഗം നിർദേശിച്ചു. തീരുമാനങ്ങളുടെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പഠനം നടത്താൻ ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് കാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളുടെ