തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി  മന്ത്രാലയം
മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം നിരവധി സ്വകാര്യ-മേഖലാ കമ്പനികളിലെയും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിയമ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. 2023-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമം നമ്പർ 20-ന് അനുസൃതമായി തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്