സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎൻഡിപിയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് എഐ  ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎൻഡിപിയുമായി  പങ്കാളിത്തത്തിൽ  ഒപ്പുവച്ച്  മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഉപയോഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യുഎൻ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമുമായി (യുഎൻഡിപി) പങ്കാളിത്തത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഒപ്പുവച്ചു.സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, കോപ്28-ൻ്റെ ആവേഗ