അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പുതിയ പേയ്‌മെൻ്റ് ഹബ്ബ് ആരംഭിച്ചു

അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പുതിയ പേയ്‌മെൻ്റ് ഹബ്ബ് ആരംഭിച്ചു
അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് (എഡിഐബി) ഉപഭോക്താക്കളുടെ   കൈമാറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പേയ്‌മെൻ്റ് ഹബ്ബിൻ്റെ സമാരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചു.ക്രോസ്-ബോർഡർ സേവനങ്ങളുടെ സംയോജനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും അതിർത്തി കടന്നുള്ള പണമയയ്ക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഡിഐബി തത്സമയ പേയ്‌മെൻ്റ