ട്രെൻഡുകൾ, ആഗോള യുഗത്തിലെ ആധുനിക നയതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഐഐസിഡി

ട്രെൻഡുകൾ, ആഗോള യുഗത്തിലെ ആധുനിക നയതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഐഐസിഡി
ആഗോള കാലഘട്ടത്തിലെ ആധുനിക നയതന്ത്രം: യുഎഇ-മധ്യ ഏഷ്യാ സഹകരണത്തിനായുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 26ന് വിളിക്കുമെന്ന്  ട്രെൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡൈ്വസറിയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കൾച്ചറൽ ഡിപ്ലോമസിയും (ഐഐസിഡി) അറിയിച്ചു.അബു