ഡബ്ല്യുടിഒ എംസി13; മത്സ്യബന്ധനം, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങളിൽ വിജയകരമായ ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഫിലിപ്പീൻസ് പങ്കാളിത്തം

ഡബ്ല്യുടിഒ എംസി13; മത്സ്യബന്ധനം, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങളിൽ വിജയകരമായ ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഫിലിപ്പീൻസ് പങ്കാളിത്തം
അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 13-ാമത് മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിൽ (എംസി13) ഫിഷറീസ് സബ്‌സിഡികൾ, കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിജയകരമായ ചർച്ചകൾ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ വ്യാപാര വ്യവസായ സെക്രട്ടറി ആൽഫ്രെഡോ ഇ പാസ്‌ക്വൽ പറഞ്ഞു.“ഡബ്ല്യുടിഒയിലെ ഏറ്റവും