എക്‌സ്‌പോഷർ 2024-ൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സിംഫണികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2500 ചിത്രങ്ങൾ

എക്‌സ്‌പോഷർ 2024-ൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സിംഫണികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2500 ചിത്രങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ ലെൻസുകൾ  പറഞ്ഞ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളുമായി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും, അവർ ഷാർജയിലെത്തി. വെല്ലുവിളികളും സാഹസികതകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര. തങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾക്ക് പിന്നിൽ സൂര്യനു കീഴിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിച്ചു, രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ജീവികളെ നിരീക്ഷിച്ചു, യുദ്ധങ്ങളും ദുരന്തങ്ങ