ബൊഹായ് കടലിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഓയിൽഫീൽഡ് ചൈന കണ്ടെത്തി

ബൊഹായ് കടലിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഓയിൽഫീൽഡ് ചൈന കണ്ടെത്തി
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഓയിൽഫീൽഡ് അടുത്തിടെ ബോഹായ് കടലിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ചൈന നാഷണൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ടിയാൻജിൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 170 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബോഹായ് 26-6 എണ്ണപ്പാടം അടുത്തിടെ അഭൂതപൂർവമായ എണ്ണ, വാതക ശേഖരം സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് ചൈന സെൻട്ര