ലേബർ അക്കമഡേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം അവതരിപ്പിച്ചു

ലേബർ അക്കമഡേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം അവതരിപ്പിച്ചു
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 27,(WAM)--ലേബർ അക്കമഡേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് മാനവ വിഭവശേഷി എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (എംഒഎച്ച്ആർഇ) പുറത്തിറക്കി. മന്ത്രാലയവും, സർക്കാർ പങ്കാളികളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത താമസ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി തൊഴി