വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറാൻ ഡബ്ല്യുടിഒ സൗകര്യം ചെയ്യണം: ബ്രസീൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറാൻ ഡബ്ല്യുടിഒ സൗകര്യം ചെയ്യണം: ബ്രസീൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈമാറുന്നതിനും വ്യാപാരം ഉദാരവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ  വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനോട് (ഡബ്ല്യുടിഒ) തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ബ്രസീൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൗറോ വിയേര എമിറേറ്റ്‌സ് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് (വാം) പറഞ്ഞു.'സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്ഡിജി) ക