ഇആർസിയുടെ ശൈത്യകാല വസ്ത്ര കാമ്പയിൻ അവസാനിച്ചു

ഇആർസിയുടെ ശൈത്യകാല വസ്ത്ര കാമ്പയിൻ അവസാനിച്ചു
യെമനിലെ ഹദ്രമൗട്ട് ഗവർണറേറ്റിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ  കടുത്ത തണുപ്പ് ബാധിച്ച താമസക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) നടത്തിയ  കാമ്പയിൻ അവസാനിച്ചു.സമഗ്രമായ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കണ്ടെത്തിയ വിദൂര, പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ 6,612 വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കാമ്പയിൻ  സഹായം എത്തിച്ചു.ശീതകാല വസ