ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം യുഎഇയുടെ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി അംഗീകരിക്കുന്നു: സഹമന്ത്രി

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം യുഎഇയുടെ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി അംഗീകരിക്കുന്നു: സഹമന്ത്രി
യുഎഇയുടെ കർമപദ്ധതിയിലെ 15 ശുപാർശകളും പൂർത്തീകരിച്ചതായുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) പ്രഖ്യാപനം മഹത്തായ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സഹമന്ത്രി അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ സയേഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദേശീയ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളും സർക്കാ