ന്യൂനമർദ കാലാവസ്ഥ സംവിധാനത്തെ നേരിടാനുള്ള പൂർണ്ണ സന്നദ്ധത സ്ഥിരീകരിച്ച് എൻസിഇഎംഎ

ന്യൂനമർദ കാലാവസ്ഥ സംവിധാനത്തെ നേരിടാനുള്ള പൂർണ്ണ സന്നദ്ധത സ്ഥിരീകരിച്ച് എൻസിഇഎംഎ
നാഷണൽ എമർജൻസി, ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (എൻസിഇഎംഎ), ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഏകോപനത്തോടെ, യുഎഇയുടെ ന്യൂനമർദ കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാനുള്ള പൂർണ്ണ സന്നദ്ധതയും തയ്യാറെടുപ്പും സ്ഥിരീകരിച്ചു.ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി, മറ്റ് പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ